REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
OŚRODEK PROMOCJI AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ
PRZY SANDOMIERSKIM CNETRUM KULTURY
ul. Armii Krajowej 1, 27-600 Sandomierz

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Warunkiem korzystania z oferty Ośrodka Promocji Aktywności Kulturalnej  jest systematyczne oraz poparte aktywnością i zaangażowaniem uczestniczenie w zajęciach programowych OPAK.

2. Uczestnikami zajęć mogą być osoby, wyrażające chęć uczestnictwa w nich i spełniające kryteria wiekowe. W przypadku małoletnich konieczna jest zgoda rodziców.

3. Zajęcia adresowane są do określonych grup wiekowych, liczebność poszczególnych grup zajęciowych określa OPAK.

4.Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez OPAK w Sandomierzu jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

5. Informacja o prowadzonych zajęciach oraz opłatach jest dostępna na stronie internetowej www.esceka.pl oraz w drukowanych materiałach informacyjnych (ulotki, afisze), dostępnych w OPAK, a także udzielana jest telefonicznie pod numerem 604 684 128

6. Zapisu na zajęcia można dokonać:
- osobiście w OPAK w godzinach pracy placówki

- telefonicznie: 604 684 128
-  e-mail: opak@esceka.pl

Pełnoletni uczestnicy zajęć/rodzic/opiekun dzieci uczęszczających na zajęcia mają obowiązek wypełnienia formularza z danymi teleadresowymi oraz informacji o stanie zdrowia swoim/dziecka i przekazania ich do biura OPAK przed pierwszymi zajęciami.

Pełnoletni uczestnicy zajęć/rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za udział w zajęciach/skierowanie na zajęcia dziecka, którego zdrowie zagraża pozostałym uczestnikom zajęć lub samemu dziecku.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia ze względu na brak miejsc w danej grupie. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy w przypadku niewystarczającej liczby Uczestników.

9. Miejsce i czas trwania zajęć ustalane są na podstawie grafiku, przygotowanego przez pracowników Sandomierskiego Centrum Kultury.

10. Dokumentem potwierdzającym obecność Uczestnika na zajęciach jest dziennik zajęć.

II. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

11. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przed OPAK jest wniesienie stosownych opłat, które reguluje cennik wprowadzony przez Dyrektora SCK.

12. Opłata za zajęcia jest stała za każdy miesiąc, zgodnie z przyjętym cennikiem, z wyłączeniem zajęć indywidualnych: gimnastyka korekcyjna, nauka gry na gitarze.

13. Opłata za zajęcia indywidualne (gimnastyka korekcyjna, nauka gry na gitarze) jest wyliczana według wzoru: kwota za zajęcia x liczba dni w miesiącu, w które odbywają się dane zajęcia.

14. Opłatę za zajęcia należy uregulować z góry w terminie poprzedzającym pierwsze zajęcia w miesiącu.

15. Dla zajęć aerobiku i pilates wprowadzono karnety oraz jednorazowe opłaty, które uczestnik uiszcza w biurze OPAK w dniu zajęć.

16. Nieobecności na zajęciach nie stanowią podstawy do pomniejszenia opłaty.

17. W przypadkach nadzwyczajnych (np. pobyt w szpitalu, choroba trwająca ponad 2 tygodnie, wyjazd do sanatorium) raz w semestrze Uczestnik ma prawo skorzystać z 50% upustu za zajęcia (nie dotyczy: nauki gry na gitarze, gimnastyki korekcyjnej).

18. Uczestnik, który nie wniósł należnej opłaty, nie może brać udziału w zajęciach. Brak wpłaty za dany miesiąc traktowany jest jako rezygnacja z zajęć.

19. Organizator zobowiązuje się do prowadzenia zajęć zgodnie z grafikiem. W przypadku choroby Instruktora, bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej odbycie się zajęć, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.

20. W przypadku lekcji indywidualnych Uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania zajęć.Uczestnik nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat, pod warunkiem, że nieobecność zostanie zgłoszona nie później niż na jeden dzień przed zajęciami. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności lub zgłoszenia w dniu, w którym odbywa się lekcja, Uczestnik pokrywa koszt zajęć.

21. Na prośbę uczestnika wydawane są faktury z tytułu uczestnictwa w zajęciach.

22. Na prośbę uczestnika może zostać wydane zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach.

III. ULGI

23. W przypadku uczestniczenia w takich samych zajęciach dwóch lub więcej osób z rodziny opłata drugiej i kolejnych osób zostaje zmniejszona o 50% (nie dotyczy nauki gry na gitarze, gimnastyki korekcyjnej, zajęć gimnastycznych, języka angielskiego, kursu komputerowego).

24. Dyrektor SCK, na podstawie pisemnej prośby, może ustalić indywidualne zwolnienie z opłat w przypadku trudnej sytuacji materialnej.

IV. REZYGNACJA, ZAWIESZENIE ZAJĘĆ, SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW

25. Istnieje możliwość zawieszenia zajęć na okres jednego miesiąca bez ponoszenia kosztów. Zawieszenie uczestnictwa należy zgłosić nie później niż pod koniec poprzedniego miesiąca. Zawieszenie zajęć nie powoduje skreślenia z listy i utraty miejsca w grupie.

26. Uczestnik może zrezygnować z zajęć w trakcie trwania roku szkolnego po zakończeniu danego dla poszczególnych zajęć okresu rozliczeniowego tj. miesiąca. W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie miesiąca, opłaty nie podlegają zwrotowi, a wszelkie zaległości finansowe należy niezwłocznie uiścić.

27. Skreślenie z listy uczestników następuje po okresie miesiąca, jeśli Uczestnik przestał chodzić na zajęcia bez uprzedniego poinformowania o tym pracownika OPAK. Powrót na zajęcia jest możliwy pod warunkiem uregulowania zaległości finansowych za miesiąc, w którym Uczestnik blokował miejsce oraz po ponownym wpisaniu się na listę z uwzględnieniem pkt. 7 niniejszego regulaminu (brak miejsc w danej grupie).

V. MIEJSCE ORAZ CZAS ZAJĘĆ

28. Miejsce i czas zajęć ustalane są na podstawie grafiku przygotowanego przez pracowników OPAK.

29. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje (telefonicznie lub osobiście) osoby uczęszczające na zajęcia.

VI. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

30. Uczestników zajęć obowiązuje:

a) zakaz przebywania na sali podczas nieobecności Instruktora,
b) zakaz spożywania jedzenia, napojów oraz żucia gumy podczas zajęć,
d) zakaz noszenia biżuterii, zegarków oraz innych ozdób mogących zagrażać bezpieczeństwu podczas treningu,
e) obowiązek poinformowania prowadzącego o konieczności opuszczenia miejsca zajęć w trakcie ich trwania,
f) punktualne przychodzenie na zajęcia,
g) odpowiedzialność za czystość, porządek i zachowanie bezpieczeństwa w OPAK,
h) dbanie o stroje taneczne wydawane na czas występów,
i) zwrot strojów w dniu wyznaczonym przez instruktora zajęć. Za nieterminowy zwrot kostiumów, Uczestnik ponosi kare finansową w wysokości 5 zł za każdy dzień zwłoki,
j) kara finansowa za zniszczenie bądź zgubienie kostiumów. Kwota jest wyliczana zgodnie z równowartością danego kostiumu.

VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

31. Wszystkich uczestników zajęć i imprez obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i BPH.

32. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć i imprez obowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika OPAK.

33. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek OPAK.

34. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.

35. Uczestnik zajęć może przebywać na terenie pracowni OPAK w dniach i godzinach wyznaczonych na zajęcia.

36. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą przekazywane uczestnikom osobiście przez Instruktora lub na tablicy ogłoszeń.

37. Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania placówki należy zgłaszać bezpośrednio pracownikom SCK.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych jest Sandomierskie Centrum Kultury z siedzibą ul. Rynek 20, 27-600 Sandomierz, tel: 15 832 29 64, e-mail: biuro@esceka.pl

  1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych –  e-mail: iod@cuw.sandomierz.eu
  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub/ oraz Pana / Pani małoletniego dziecka w celu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez  Sandomierskie Centrum Kultury będzie odbywać się na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania jest również realizacja zadania publicznego w postaci organizacji zajęć kulturalnych, które realizujemy w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
  3. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub / oraz danych osobowych Pani/ Pana małoletniego dziecka, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
  4. Uprzejmie informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

– do czasu osiągnięcia celu przetwarzania lub skutecznego wycofania zgody na przetwarzanie danych.

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych lub/oraz Pani/Pana małoletniego dziecka mogą być: pracownicy oraz współpracownicy administratora.
  2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych lub/oraz Pani/Pana małoletniego dziecka przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  3. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do dokonania zapisu uczestnika na zajęcia a w konsekwencji możliwości uczestnictwa w zajęciach.
  4. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe lub / oraz podane dane osobowe Pana/ Pani małoletniego dziecka Sandomierskiemu Centrum Kultury nie będzie podejmowało wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
  5. Pana/i dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
  6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.