REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
OŚRODEK PROMOCJI AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ
PRZY SANDOMIERSKIM CNETRUM KULTURY
ul. Armii Krajowej 1, 27-600 Sandomierz

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Warunkiem korzystania z oferty Ośrodka Promocji Aktywności Kulturalnej  jest systematyczne oraz poparte aktywnością i zaangażowaniem uczestniczenie w zajęciach programowych OPAK.

2. Uczestnikami zajęć mogą być osoby, wyrażające chęć uczestnictwa w nich i spełniające kryteria wiekowe. W przypadku małoletnich konieczna jest zgoda rodziców.

3. Zajęcia adresowane są do określonych grup wiekowych, liczebność poszczególnych grup zajęciowych określa OPAK.

4.Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez OPAK w Sandomierzu jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

5. Informacja o prowadzonych zajęciach oraz opłatach jest dostępna na stronie internetowej www.esceka.pl oraz w drukowanych materiałach informacyjnych (ulotki, afisze), dostępnych w OPAK, a także udzielana jest telefonicznie pod numerem 15 644 50 95.

6. Zapisu na zajęcia można dokonać:
- osobiście w OPAK w godzinach pracy placówki
- telefonicznie pod numerem 15 644 50 95
- e-mail: opak@esceka.pl
podając: imię,  nazwisko oraz wiek Uczestnika, telefon kontaktowy.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia ze względu na brak miejsc w danej grupie. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy w przypadku niewystarczającej liczby Uczestników.

9. Miejsce i czas trwania zajęć ustalane są na podstawie grafiku, przygotowanego przez pracowników Sandomierskiego Centrum Kultury.

10. Dokumentem potwierdzającym obecność Uczestnika na zajęciach jest dziennik zajęć.

 

II. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

11. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przed OPAK jest wniesienie stosownych opłat, które reguluje cennik wprowadzony przez Dyrektora SCK.

12. Opłata za zajęcia jest stała za każdy miesiąc, zgodnie z przyjętym cennikiem, z wyłączeniem zajęć indywidualnych: gimnastyka korekcyjna, nauka gry na gitarze.

13. Opłata za zajęcia indywidualne (gimnastyka korekcyjna, nauka gry na gitarze) jest wyliczana według wzoru: kwota za zajęcia x liczba dni w miesiącu, w które odbywają się dane zajęcia.

14. Opłaty należy dokonywać z góry do 10 dnia każdego miesiąca w biurze OPAK w godzinach otwarcia (płatność gotówką).

15. Dla zajęć aerobiku, gimnastyka dla Pań, pilates wprowadzono jednorazowe opłaty, które uczestnik uiszcza w biurze OPAK w dniu zajęć.

16. Nieobecności na zajęciach nie stanowią podstawy do pomniejszenia opłaty.

17. W przypadkach nadzwyczajnych (np. pobyt w szpitalu, choroba trwająca ponad 2 tygodnie, wyjazd do sanatorium) raz w semestrze Uczestnik ma prawo skorzystać z 50% upustu za zajęcia (nie dotyczy: nauki gry na gitarze, gimnastyki korekcyjnej).

18. Uczestnik, który nie wniósł należnej opłaty, nie może brać udziału w zajęciach. Brak wpłaty za dany miesiąc traktowany jest jako rezygnacja z zajęć.

19. Organizator zobowiązuje się do prowadzenia zajęć zgodnie z grafikiem. W przypadku choroby Instruktora, bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej odbycie się zajęć, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.

20. W przypadku lekcji indywidualnych Uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania zajęć. Uczestnik nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat, pod warunkiem, że nieobecność zostanie zgłoszona nie później niż na jeden dzień przed zajęciami. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności lub zgłoszenia w dniu, w którym odbywa się lekcja, Uczestnik pokrywa koszt zajęć.

21. Na prośbę uczestnika wydawane są faktury z tytułu uczestnictwa w zajęciach.

22. Na prośbę uczestnika może zostać wydane zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach.

 

III. ULGI

23. W przypadku uczestniczenia w takich samych zajęciach dwóch lub więcej osób z rodziny opłata drugiej i kolejnych osób zostaje zmniejszona o 50% (nie dotyczy nauki gry na gitarze, gimnastyki korekcyjnej, zajęć gimnastycznych, języka angielskiego, kursu komputerowego).

24. Dyrektor SCK, na podstawie pisemnej prośby, może ustalić indywidualne zwolnienie z opłat w przypadku trudnej sytuacji materialnej.

 

IV. REZYGNACJA, ZAWIESZENIE ZAJĘĆ, SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW

25. Istnieje możliwość zawieszenia zajęć na okres jednego miesiąca bez ponoszenia kosztów. Zawieszenie uczestnictwa należy zgłosić nie później niż pod koniec poprzedniego miesiąca. Zawieszenie zajęć nie powoduje skreślenia z listy i utraty miejsca w grupie.

26. Uczestnik może zrezygnować z zajęć w trakcie trwania roku szkolnego po zakończeniu danego dla poszczególnych zajęć okresu rozliczeniowego tj. miesiąca. W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie miesiąca, opłaty nie podlegają zwrotowi, a wszelkie zaległości finansowe należy niezwłocznie uiścić.

27. Skreślenie z listy uczestników następuje po okresie miesiąca, jeśli Uczestnik przestał chodzić na zajęcia bez uprzedniego poinformowania o tym pracownika OPAK. Powrót na zajęcia jest możliwy pod warunkiem uregulowania zaległości finansowych za miesiąc, w którym Uczestnik blokował miejsce oraz po ponownym wpisaniu się na listę z uwzględnieniem pkt. 7 niniejszego regulaminu (brak miejsc w danej grupie).

 

V. MIEJSCE ORAZ CZAS ZAJĘĆ

28. Miejsce i czas zajęć ustalane są na podstawie grafiku przygotowanego przez pracowników OPAK.

29. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje (telefonicznie lub osobiście) osoby uczęszczające na zajęcia.

 

VI. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

30. Uczestników zajęć obowiązuje:

a) zakaz przebywania na sali podczas nieobecności Instruktora,
b) zakaz spożywania jedzenia, napojów oraz żucia gumy podczas zajęć,
d) zakaz noszenia biżuterii, zegarków oraz innych ozdób mogących zagrażać bezpieczeństwu podczas treningu,
e) obowiązek poinformowania prowadzącego o konieczności opuszczenia miejsca zajęć w trakcie ich trwania,
f) punktualne przychodzenie na zajęcia,
g) odpowiedzialność za czystość, porządek i zachowanie bezpieczeństwa w OPAK,
h) dbanie o stroje taneczne wydawane na czas występów,
i) zwrot strojów w dniu wyznaczonym przez instruktora zajęć. Za nieterminowy zwrot kostiumów, Uczestnik ponosi kare finansową w wysokości 5 zł za każdy dzień zwłoki,
j) kara finansowa za zniszczenie bądź zgubienie kostiumów. Kwota jest wyliczana zgodnie z równowartością danego kostiumu.

 

VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

31. Wszystkich uczestników zajęć i imprez obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i BPH.

32. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć i imprez obowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika OPAK.

33. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek OPAK.

34. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.

35. Uczestnik zajęć może przebywać na terenie pracowni OPAK w dniach i godzinach wyznaczonych na zajęcia.

36. SCK zastrzega sobie prawo do umieszczenia, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Uczestnika zajęć w bazie danych Organizatora.

37. Uczestnik/Opiekun Uczestnika wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku/wizerunku Uczestnika do celów związanych z promocją SCK. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć i/lub zawodów i/lub obozów etc. mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz w materiałach promocyjnych SCK.

38. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą przekazywane uczestnikom osobiście przez Instruktora lub na tablicy ogłoszeń.

39. Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania placówki należy zgłaszać bezpośrednio pracownikom SCK.