Ogłoszenie o Zamówieniu Publicznym - Remont Sali Kameralnej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI
PONIŻEJ 5 150 000 EURO

Przedmiot zamówienia:
Remont Sali Kameralnej z częścią komunikacyjną przy ul. Rynek 25/26 w Sandomierzu"

Zamawiający
Sandomierskie Centrum Kultury
ul. Rynek 20
27-600 Sandomierz
NIP: 864-19-10-817
tel. (+48) 0-15 832-29-64
fax. (+48) 0-15 832-29-64
e-mail: biuro@esceka.pl
Strona internetowa: www.esceka.pl

Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane prace polegać będą na:

 1. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych CPV 45400000-1
 2. Wymiana kaloryferów w istniejącej instalacji c. o. CPV 45332000-3
 3. Montaż wentylacji nawiewno - wywiewnej  CPV 45331220-4
 4. Wymiana części instalacji elektrycznej CPV 45310000-3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz projekty i przedmiary robót dotyczące: remontu Sali Kameralnej z częścią komunikacyjną, wentylacji mechanicznej i instalacji c.o., instalacji elektrycznej.

Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest
w przedmiarze robót, stanowiącym materiał pomocniczy i informacyjny do sporządzenia wyceny - stanowiącym załącznik do SIWZ.

Znak sprawy
SCK/REM/2010

Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony

Klasyfikacja CPV
CPV 45400000-1, CPV 45332000-3, CPV 45331220-4, CPV 45310000-3

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane – remontowe,

Termin realizacji zamówienia
Rozpoczęcie:
po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy, ale nie wcześniej niż  01.09.2010
Przewidywane zakończenie: 18.10.2010

Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:
Salwator Dąbek- nadzór  inwestorski, telefon 501142597
Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury
ul. Rynek 25/26, 27-600 Sandomierz, telefon (0-15) 832 29 64

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej www.esceka.pl oraz po złożeniu pisemnego wniosku w siedzibie Zamawiającego – biuro Sandomierskiego Centrum Kultury, ul. Rynek 25/26 27-600 Sandomierz  lub drogą pocztową.

Warunki wymagane od wykonawców
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1 i 2 ustawy – prawo zam. publ., spełniają wymogi art. 22 ust.1 oraz wymogi określone
w SIWZ, a w szczególności:

 • w okresie ostatnich 5-ciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonali co najmniej 1 potwierdzoną referencją robotę odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. roboty w zakresie robót wykończeniowych – roboty tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, montaż stolarki drzwiowej itp. o wartości minimum 100. 000,00 zł,
 • posiadają co najmniej 1 referencję dot. roboty wymienionej jw. potwierdzającą, iż została ona wykonana z należytą starannością z podaniem jej wartości daty i miejsca jej wykonania oraz zamawiającego,
 • dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają uprawnienia do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana
wg formuły „Spełnia bądź nie spełnia”.

Nie spełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy
z postępowania oraz uznanie jego oferty za odrzuconą.

Wykonawca udzieli minimum 3-letniej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia

Dokumenty wymagane od wykonawców

 1. Wypełniony formularz ofertowy.
 2. Kosztorys ofertowy.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, iż wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, iż uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, iż wykonawca nie zalega
  z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, iż uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 6. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres działalności jest krótszy- to w tym okresie odpowiadających swym rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. roboty w zakresie robót wykończeniowych – roboty tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, montaż stolarki drzwiowej, itp., co najmniej 1 o wartości min. 100 000,00 zł z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania oraz zamawiającego.
 7. Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 - ustawy – prawo zam. publ.
 8. Oświadczenie wykonawcy o niewykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - prawo zamówień publicznych.
 9. Oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i przyjęciu jej bez zastrzeżeń- na formularzu oferty.

10. Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją techniczną – na formularzu oferty.

11. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej na obiekcie robót – na formularzu oferty.

12. Oświadczenie o związaniu ofertą – na formularzu oferty.

13. Upoważnienie do podpisania oferty (o ile nie wynika z innych załączonych do oferty dokumentów, lub pełnomocnictwo- w przypadku konsorcjum).

14. Parafowany projekt umowy.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
Cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać osobiście w biurze Sandomierskiego Centrum Kultury – ul. Rynek 25/26, 27-600 Sandomierz, lub pocztą (decyduje data wpływu)   do dnia: 30.08.2010 r. do godz. 1200

Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert odbędzie się w biurze Sandomierskiego Centrum Kultury – ul. Rynek 25/26, 27-600 Sandomierz w dniu 30.08.2010 r. o godz. 1300

Termin związania ofertą
Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia podpisania umowy z Wykonawcą, który wygrał przetarg, jednak nie dłużej niż 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Informacje dotyczące wadium
Wadium – nie wymagane

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej oraz nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP – 13.08.2010 r.

Wszelkie niezbędne dokumenty dostępne w biurze Sandomierskiego Centrum Kultury - ul. Rynek 25/26, Sandomierz w godz. 8.00 -16.00.