Ogłoszenie o Zamówieniu Publicznym - Remont Sali Kameralnej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO

 

Przedmiot zamówienia:

Remont Sali Kameralnej z częścią komunikacyjną przy ul. Rynek 25/26 w Sandomierzu"

Zamawiający
Sandomierskie Centrum Kultury
ul. Rynek 20
27-600 Sandomierz
NIP: 864-19-10-817
tel. (+48) 0-15 832-29-64
fax. (+48) 0-15 832-29-64
e-mail: biuro@esceka.pl
Strona internetowa: www.esceka.pl

Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane prace polegać będą na:

  1. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych CPV 45400000-1
  2. Wymiana kaloryferów w istniejącej instalacji c. o. CPV 45332000-3
  3. Montaż wentylacji nawiewno - wywiewnej CPV 45331220-4
  4. Wymiana części instalacji elektrycznej CPV 45310000-3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz projekty i przedmiary robót dotyczące: remontu Sali Kameralnej z częścią komunikacyjną, wentylacji mechanicznej i instalacji c.o., instalacji elektrycznej.

Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest
w przedmiarze robót, stanowiącym materiał pomocniczy i informacyjny do sporządzenia wyceny - stanowiącym załącznik do SIWZ.

Znak sprawy
SCK/REM/2010

Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony

Klasyfikacja CPV
CPV 45400000-1, CPV 45332000-3, CPV 45331220-4, CPV 45310000-3

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane – remontowe,

Termin realizacji zamówienia
Rozpoczęcie:
po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy, ale nie wcześniej niż 19.08.2010

Przewidywane zakończenie: 7.10.2010