Regulamin uczestnictwa w zajęciach
Port Kultury
przy Sandomierskim Centrum Kultury
ul. Portowa 24
27-600 Sandomierz

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Warunkiem korzystania z oferty jest systematyczne oraz poparte aktywnością i zaangażowaniem uczestnictwo w zajęciach programowych Portu Kultury.

 2. Uczestnikami zajęć mogą być osoby, wyrażające chęć uczestnictwa w nich i spełniające kryteria wiekowe. W przypadku małoletnich konieczna jest zgoda rodziców.

 3. Zajęcia adresowane są do określonych grup wiekowych, liczebność poszczególnych grup zajęciowych określa Port Kultury.

 4. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Port Kultury w Sandomierzu jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

 5. Informacja o prowadzonych zajęciach oraz opłatach jest dostępna na stronie internetowej www.esceka.pl oraz w drukowanych materiałach informacyjnych (ulotki, afisze), dostępnych w placówkach SCK, a także udzielana jest telefonicznie pod numerem 15 644 50 74.

 6. Zapisu na zajęcia można dokonać:

- osobiście w Porcie Kultury w godzinach pracy placówki

- telefonicznie pod numerem 15 644 50 74

- e-mail: kk@esceka.pl, kierownik@esceka.pl

podając: imię, nazwisko oraz wiek Uczestnika, telefon kontaktowy.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia ze względu na brak miejsc w danej grupie.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy w przypadku niewystarczającej liczby Uczestników.

 3. Miejsce i czas trwania zajęć ustalane są na podstawie grafiku, przygotowanego przez pracowników Portu Kultury.

 4. Dokumentem potwierdzającym obecność Uczestnika na zajęciach jest dziennik zajęć.

 5. W Porcie Kultury organizowane są różnorodne zajęcia artystyczne i rekreacyjne organizowane także przez inne podmioty. Informacja o tej ofercie jest dostępna na stronie internetowej www.esceka.pl oraz w drukowanych materiałach informacyjnych (ulotki, afisze), dostępnych w placówkach SCK, a także udzielana jest telefonicznie pod numerem 15 644 50 74

 

 1. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Port Kultury jest wniesienie stosownych opłat, które reguluje cennik wprowadzony przez dyrektora SCK.

 2. Opłata za zajęcia jest stała za każdy miesiąc, zgodnie z przyjętym cennikiem.

 3. Opłata należy dokonywać z góry do 10 dnia każdego miesiąca w biurze Portu Kultury w godzinach wyznaczonych (płatność gotówką).

 4. Nieobecności na zajęciach nie stanowią podstawy do pomniejszenia opłaty.

 5. Uczestnik, który nie wniósł należnej opłaty, nie może brać udziału w zajęciach. Brak wpłaty za dany miesiąc traktowany jest jako rezygnacja z zajęć.

 6. Organizator zobowiązuje się do prowadzenia zajęć zgodnie z grafikiem. W przypadku choroby Instruktora, bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej odbycie się zajęć, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.

 7. W przypadku lekcji indywidualnych Uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania zajęć. Uczestnik nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat, pod warunkiem, że nieobecność zostanie zgłoszona nie później niż na jeden dzień przed zajęciami. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności lub zgłoszenia w dniu, w którym odbywa się lekcja, Uczestnik pokrywa koszt zajęć.

 8. Na prośbę uczestnika wydawane są faktury z tytułu uczestnictwa w zajęciach.

 9. Na prośbę uczestnika może zostać wydane zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach.

 

 1. ULGI

 1. Dyrektor SCK, na podstawie pisemnej prośby, może ustalić indywidualne zwolnienie z opłat w przypadku trudnej sytuacji materialnej.

 

 1. REZYGNACJA, ZAWIESZENIE ZAJĘĆ, SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW

 1. Istnieje możliwość zawieszenia zajęć na okres jednego miesiąca bez ponoszenia kosztów. Zawieszenie uczestnictwa należy zgłosić nie później niż pod koniec poprzedniego miesiąca. Zawieszenie zajęć nie powoduje skreślenia z listy i utraty miejsca w grupie.

 2. Uczestnik może zrezygnować z zajęć w trakcie trwania roku szkolnego po zakończeniu danego dla poszczególnych zajęć okresu rozliczeniowego tj. miesiąca. W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie miesiąca, opłaty nie podlegają zwrotowi, a wszelkie zaległości finansowe należy niezwłocznie uiścić.

 3. Skreślenie z listy uczestników następuje po okresie miesiąca, jeśli Uczestnik przestał chodzić na zajęcia bez uprzedniego poinformowania o tym pracownika Portu Kultury. Powrót na zajęcia jest możliwy pod warunkiem uregulowania zaległości finansowych za miesiąc, w którym Uczestnik blokował miejsce oraz po ponownym wpisaniu się na listę z uwzględnieniem pkt. 7 niniejszego regulaminu (brak miejsc w danej grupie).

 

 1. MIEJSCE ORAZ CZAS ZAJĘĆ

 1. Miejsce i czas zajęć ustalane są na podstawie grafiku przygotowanego przez pracowników Portu Kultury.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje (telefonicznie lub osobiście) osoby uczęszczające na zajęcia.

 

 1. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

 1. Uczestników zajęć obowiązuje:

a) zakaz przebywania na sali podczas nieobecności Instruktora,

b) zakaz spożywania jedzenia, napojów oraz żucia gumy podczas zajęć,

c) zakaz noszenia biżuterii, zegarków oraz innych ozdób mogących zagrażać bezpieczeństwu podczas zajęć,

d) obowiązek poinformowania prowadzącego o konieczności opuszczenia miejsca zajęć w trakcie ich trwania,

e) punktualne przychodzenie na zajęcia,

f) odpowiedzialność za czystość, porządek i zachowanie bezpieczeństwa w Porcie Kultury,

g) dbałość o powierzone rekwizyty i wyposażenie,

h) kara finansowa za zniszczenie powierzonych rekwizytów i wyposażenia.

 

 1. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Wszystkich uczestników zajęć i imprez obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i BPH.

 2. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć i imprez obowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika Portu Kultury

 3. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek Portu Kultury.

 4. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.

 5. Uczestnik zajęć może przebywać na terenie pracowni Portu Kultury w dniach i godzinach wyznaczonych na zajęcia.

 6. SCK zastrzega sobie prawo do umieszczenia, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Uczestnika zajęć w bazie danych Organizatora.

 7. Uczestnik/Opiekun Uczestnika wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku/wizerunku Uczestnika do celów związanych z promocją SCK. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć i/lub zawodów i/lub obozów etc. mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz w materiałach promocyjnych SCK.

 8. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą przekazywane uczestnikom osobiście przez Instruktora lub na tablicy ogłoszeń.

 9. Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania placówki należy zgłaszać bezpośrednio pracownikom SCK.