REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 
OŚRODEK PROMOCJI AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ
PRZY SANDOMIERSKIM CENTRUM KULTURY 
ul. Armii Krajowej 1, 27-600 Sandomierz

LATO W MIEŚCIE Z SCK

 

GŁÓWNE ZASADY ORGANIZACYJNE

 1. Realizatorem zajęć jest Sandomierskie Centrum Kultury.

 2. Uczestnikami zajęć mogą być osoby, wyrażające chęć uczestnictwa w nich i spełniające kryteria wiekowe. W przypadku małoletnich konieczna jest zgoda rodziców.

 3. Zajęcia adresowane są do określonych grup wiekowych, liczebność poszczególnych grup zajęciowych określa Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej.

 4. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez OPAK w Sandomierzu jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

 5. Informacja o prowadzonych zajęciach oraz opłatach jest dostępna na stronie internetowej www.esceka.pl oraz w drukowanych materiałach informacyjnych (ulotki, afisze), dostępnych w obiektach Sandomierskiego Centrum Kultury, a także udzielana jest telefonicznie pod numerem 604 684 128

 6. Zapisu na zajęcia można dokonać:

- osobiście w OPAK w godzinach pracy placówki

- telefonicznie pod numerem 604 684 128

 - e-mail: opak@esceka.pl

Pełnoletni uczestnicy zajęć/rodzic/opiekun dzieci uczęszczających na zajęcia mają obowiązek wypełnienia formularza z danymi teleadresowymi oraz informacji o stanie zdrowia swoim/dziecka i przekazania ich do biura OPAK przed pierwszymi zajęciami.

Pełnoletni uczestnicy zajęć/rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za udział w zajęciach/skierowanie na zajęcia dziecka, którego zdrowie zagraża pozostałym uczestnikom zajęć lub samemu dziecku.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia ze względu na brak miejsc w danej grupie.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy w przypadku niewystarczającej liczby Uczestników.

 3. Dokumentem potwierdzającym obecność Uczestnika na zajęciach jest dziennik zajęć.

MIEJSCE ORAZ CZAS ZAJĘĆ

 1. Miejsce i czas trwania zajęć ustalane są na podstawie grafiku, przygotowanego przez pracowników Sandomierskiego Centrum Kultury.

 2. Organizator zobowiązuje się do prowadzenia zajęć zgodnie z grafikiem. W przypadku choroby Instruktora, bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej odbycie się zajęć, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

 1. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz innych przepisów porządkowych obowiązujących na terenie OPAK oraz stosować się do poleceń wydawanych przez opiekunów w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa na terenie, na którym odbywają się zajęcia. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów może skutkować skreśleniem z listy uczestników zajęć. Rodzic/Opiekun obowiązani są do zapoznania Uczestnika z zasadami ustalonymi w Regulaminie.

 2. Uczestnik zobowiązany jest do:

a) nie oddalania się z terenu, na którym odbywają się zajęcia,

b) utrzymywania porządku na terenie OPAK,

c) brania czynnego udziału w zajęciach programowych,

d) zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami kultury i współżycia społecznego.

 1. Organizator oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe, środki płatnicze oraz inne rzeczy osobiste pozostawione przez uczestników podczas pobytu na zajęciach.

 2. Liczba uczestników uzależniona będzie od ilości zdeklarowanych biorących udział w zajęciach.

 3. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu lub elementów wyposażenia pracowni, w której odbywają się zajęcia należy niezwłocznie poinformować instruktora OPAK

 4. Zabrania się przebywania na terenie OPAK osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.

 5. Na terenie OPAK obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i innych środków odurzających.

 6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, Rodzic/Opiekun prawny uczestnika, obowiązany jest niezwłocznie o tym fakcie powiadomić pracowników OPAK, przed ich rozpoczęciem.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Wszystkich uczestników zajęć i imprez obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i BPH.

 2. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć i imprez obowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika OPAK.

 3. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek OPAK.

 4. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.

 5. Uczestnik zajęć może przebywać na terenie pracowni OPAK w dniach i godzinach wyznaczonych na zajęcia.

 6. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą przekazywane uczestnikom osobiście przez Instruktora lub na tablicy ogłoszeń.

 7. Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania placówki należy zgłaszać bezpośrednio pracownikom SCK.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Sandomierskie Centrum Kultury z siedzibą ul. Rynek 20, 27-600 Sandomierz, tel: 15 832 29 64, e-mail: biuro@esceka.pl

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych – e-mail: iod@cuw.sandomierz.eu

 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub/ oraz Pana / Pani małoletniego dziecka w celu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Sandomierskie Centrum Kultury będzie odbywać się na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania jest również realizacja zadania publicznego w postaci organizacji zajęć kulturalnych, które realizujemy w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

 4. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub / oraz danych osobowych Pani/ Pana małoletniego dziecka, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 5. Uprzejmie informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

– do czasu osiągnięcia celu przetwarzania lub skutecznego wycofania zgody na przetwarzanie danych.

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych lub/oraz Pani/Pana małoletniego dziecka mogą być: pracownicy oraz współpracownicy administratora.

 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych lub/oraz Pani/Pana małoletniego dziecka przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 3. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do dokonania zapisu uczestnika na zajęcia a w konsekwencji możliwości uczestnictwa w zajęciach.

 4. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe lub / oraz podane dane osobowe Pana/ Pani małoletniego dziecka Sandomierskiemu Centrum Kultury nie będzie podejmowało wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 5. Pana/i dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.