Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienie

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE Numer ogłoszenia 217374-2010

W sprawie ogłoszonego przez Sandomierskie Centrum Kultury przetargu nieograniczonego na Remont Sali Kameralnej z częścią komunikacyjną przy ul. Rynek 25/26 w Sandomierzu” o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r ( t.j. Dz.U.z 2007 r; Nr 223; poz.1655 z p.zm.) informuje, iż

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na zasadzie przepisu art.93 ust.1 pkt.7 ustawy, ponieważ złożona oferta obarczona jest niemożliwymi do usunięcia wadami:

  1. Udzielona przez Oferenta gwarancja jest niższa od wymaganej przez Zamawiającego

  2. Brak wymaganych przez Zamawiającego referencji dla Oferenta z wyszczególnioną kwotą zrealizowanych robót o wartości pow. 100. 000,00 zł

  3. Brak załączonego do oferty parafowanego projektu umowy

  4. Brak aktualnego odpisu z właściwego rejestru

  5. Brak aktualnego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego

  6. Brak aktualnego zaświadczenia z ZUS

UZASADNIENIE

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 12 sierpnia 2010 roku do godz. 12.00 wpłynęła 1 oferta nie spełniająca wymogów formalnych.