Ogłoszenie o wyborze oferty na zestaw projekcyjny kinowy

Sandomierz, 02.12.2009 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Znak sprawy: SCK/PK/2009

dot. przetargu nieograniczonego pn.”Zakup i dostawa nowego zestawu projekcyjnego kinowego do filmów 35 mm wraz z wyposażeniem niezbędnym do projekcji filmów”.

W niniejszym postępowaniu złożona została 1 oferta. Zamawiający w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w dniu 30.11.2009 roku wybrał ofertę złożoną przez firmę CINE PROJECT POLSKA SP. z o.o, ul. Tomaszewskiego 11, 60-692 Poznań, która w głównym kryterium wyboru jakim była cena - uzyskała10 punktów na 10 możliwych.

Uzasadnienie:

Wybrana oferta jest zgodna z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych, spełnia wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przedstawia korzystny bilans cenowy.


Cena wybranej oferty: 176.790,20 zł brutto.

 

Wojciech Dumin

dyrektor

Sandomierskie Centrum Kultury