Ogłoszenie o przetargu na zestaw projekcyjny kinowy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 206 000 EURO

Zamawiający
Sandomierskie Centrum Kultury
ul. Rynek 20
27-600 Sandomierz
tel. (+48) 15 832 29 64
fax. (+48) 15 832 29 64
e-mail: um@um.sandomierz.pl
strona internetowa: www.sckultu.pl

Przedmiot zamówienia:
"Zakup i dostawa nowego zestawu projekcyjnego kinowego”

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego zestawu projekcyjnego kinowego do filmów 35 mm wraz z wyposażeniem niezbędnym do projekcji filmów.

Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
1. Nowy projektor kinowy do filmów 35mm (CPV 38652000-0) – 1 szt., w tym:
- precyzyjna głowica projektorowa z przekładnią na krzyż maltański w zamkniętej kąpieli olejowej,
- układ sterujący cyfrowy,
- profilowane sanki stalowo - zamszowe z boczna stabilizacją obrazu,
- tolerancja stabilizacji ≤ 0,1 %
- silnik nawijacza na szpule do 5000m z odwijaniem zwrotnym
- uchwyt rewolwerowy na 2 obiektywy, manualna zmiana formatów i obiektywów
- odczyt dźwięku analogowego z czerwonym laserem Laser Audio Sound oraz cyfrowy Dolby Digital
- latarnia do lampy ksenonowej, automatyka zapłonu, licznik godzin pracy, amperomierz, chłodzona powietrzem
- czujnik zrywania filmów,
- silnik synchroniczny 230V/50Hz
- przełącznik 24/25 kl./sec
- prostownik elektroniczny XP-EC 130, 1000-3000W – (CPV 31153000-3) – 1 szt.
- obiektyw anamorfotyczny zespolony do formatu panorama – 1 szt,
- obiektyw do formatu 1: 1.85 - 1 szt.
- sklejarka do filmów 35mm – 1 szt.
- lampa ksenonowa 2000W OFR – 1 szt.
- przewijarka do filmów 35mm 5000 – 1 szt.
- szpula rozkładana montażowa 600m – 1 szt.
- szpule 600m – 2 szt.
- szpule metalowe 5000m – 3 szt.
- szpule metalowe 4000m – 3 szt

Znak sprawy
SCK/PK/2009

Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony

Klasyfikacja CPV
CPV 38652000-0

Rodzaj zamówienia
Dostawy

Termin realizacji zamówienia do 24.12.2009 r.

Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:
Kawecki Marcin – specjalista do spraw technicznych Sandomierskiego Centrum Kultury
ul. Rynek 25/26, 27-600 Sandomierz, tel. 15 832 29 64
Dumin Wojciech – dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury ul. Rynek 25/26, 27-600 Sandomierz, tel. 15 832 29 64

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej www.sckultu.pl oraz po złożeniu pisemnego wniosku w siedzibie Zamawiającego w Sandomierskim Centrum Kultury ul. Rynek 25/26, 27-600 Sandomierz lub drogą pocztową.

Warunki wymagane od wykonawców
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1 i 2 ustawy – prawo zam. publ., spełniają wymogi art. 22 ust.1 oraz wymogi określone w SIWZ, a w szczególności:

  • Posiadają Certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną lub deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną

  • Dostarczą przedmiot zamówienia na teren Sandomierskiego Centrum Kultury ul. Rynek 25/26, 27-600 Sandomierz, tel. 15 832 29 64

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana
wg formuły „Spełnia bądź nie spełnia”.

Nie spełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania oraz uznanie jego oferty za odrzuconą.

Wykonawca udzieli dwuletniej gwarancji na dostarczony towar.

Dokumenty wymagane od wykonawców

1. Wypełniony formularz ofertowy.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
3. Certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną lub deklaracja zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

Ponadto do oferty należy dołączyć:

4. Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 - ustawy – prawo zamówień publicznych.
5. Oświadczenie wykonawcy o niewykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - prawo zamówień publicznych.
6. Oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i przyjęciu jej bez zastrzeżeń- na formularzu oferty.
7. Oświadczenie o związaniu ofertą – na formularzu oferty.
8. Oświadczenie o tajności części oferty – na formularzu oferty (w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).
9. Upoważnienie do podpisania oferty (o ile nie wynika z innych załączonych do oferty dokumentów, lub pełnomocnictwo- w przypadku konsorcjum).
10. Parafowany projekt umowy.

I. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 2, j. w. /KRS lub wpis do ewidencji działalności gosp., / - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokumenty, o których mowa w pkt. I lit. a winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  1. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt. I lit. a, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Data wystawienia takiego dokumentu winna odpowiadać datom dokumentów wymienionych w pkt I jw.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
Cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w Sandomierskim Centrum Kultury ul. Rynek 25/26, 27-600 Sandomierz do dnia: 30.11.2009r do godz. 1000

Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert odbędzie się w Centrum Kultury ul. Rynek 25/26, 27-600 Sandomierz, 30. 11.2009r o godz. 1030

Termin związania ofertą
Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia podpisania umowy z Wykonawcą, który wygrał przetarg, jednak nie dłużej niż 14 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Informacje dotyczące wadium
Wadium – nie wymagane

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej oraz nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP – 17.11.2009 r.