Sandomierz, 23.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFRTOWE
nr 1/2014

Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

Sandomierskie Centrum Kultury w związku z realizacją projektu „Zakup nowych foteli i systemu nagłośnieniowego do Kina Starówka w Sandomierzu”, współfinansowanego ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż nowych foteli i systemu nagłośnieniowego do Kina Starówka w Sandomierzu.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Sandomierskie Centrum Kultury
Adres: Rynek 20, 27-600 Sandomierz
Tel. 15 832 29 64   Fax 15 832 29 64
NIP 864-19-10-817           REGON 260281322

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 49 sztuk foteli kinowych oraz dostawa i montaż nowego systemu nagłośnieniowego do Kina Starówka w SandomierzuSzczegółową Specyfikację wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia zawiera załącznika nr 1 i 2 do zapytania ofertowego.

2. Wykonawca zobowiązany jest:

 1. udzielić co najmniej 2 lata gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia licząc od daty bezusterkowego odbioru i montażu przedmiotu zamówienia.
 2. zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny w siedzibie Zamawiającego w trakcie trwania okresu gwarancyjnego.
 3. dostarczyć i zamontować na własny koszt przedmiot niniejszego zamówienia do Kina Starówka w Sandomierzu, przy ul. Rynek 25/26.
 4. dokonać przekazania przedmiotu umowy wraz z niezbędnymi dokumentami w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru.
 5. wykonać  dokumentację powykonawczą wraz z kompletem niezbędnych  certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, kart gwarancyjnych.
 6. wszelkie prace i naprawy muszą odbywać się w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, tak by nie kolidowały z bieżącą działalnością Kina Starówka.
 7. przeprowadzić prace montażowe składające się na przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z zamówieniem i umową.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

a. Oferta powinna być złożona na druku „FORMULARZ OFERTY” (załącznik nr 3) wraz z wymaganymi załącznikami, w tym zaparafowanym formularzem umowy (załącznik nr4).

b. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

c. Oferty muszą obejmować całość przedmiotu zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

d. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

e. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

f. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom zawartym w treści Zapytania. Oferta musi zawierać wymagane w załączniki.

g. Oferta i dokumenty sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane (za podpis uznaje się własnoręczny podpis złożony w sposób umożliwiający identyfikację osoby). W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

h. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

i. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę, ponumerowane i połączone ze sobą w sposób trwały.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty należy dostarczyć w formie papierowej (w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy zapytania ofertowego nr 1/2014) drogą pocztową lub osobiście do siedziby Zamawiającego - w  Sandomierzu (kod pocztowy: 27-600), Rynek 25/26, w godz. od 8.00 - do 16.00. Termin składania  ofert upływa dnia  6 czerwca 2014 ro godz. 12.00.
 2. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. UWAGA! Liczy się data i godzina złożenia oferty do miejsca wyznaczonego w siedzibie Zamawiającego.
 3. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
  Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia: do dnia 25.07.2014 r.

KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

a. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie informacji zawartych w ofercie i dokumentach dostarczonych wraz z ofertą.

b. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium cenowym, gdzie:

Cena (C) 100 % - Ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z formułą:1 punkt=1%, zgodnie z następującym wzorem:

                                                                              najniższa cena oferowana brutto
                                 Cena  (C)  =  ______________________________________________________  x 100
                                                                                  cena badanej oferty brutto

Maksymalnie można uzyskać 100 (sto) punktów w kryterium Cena (C).. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Ocena końcowa oferty to punkty uzyskane za w/w kryterium.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wybór najkorzystniejszej oferty tj. takiej, która uzyska największą liczbę punktów i jednocześnie nie będzie przekraczała kwoty przeznaczonej na realizację zadania nastąpi w terminie do 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.esceka.pl

INFORMACJE DODATKOWE

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury,  e-mail: wd@esceka.pl.
Zamawiający będzie odpowiadał na pytania tylko zadane w formie pisemnej drogą e-mailową

ZAŁĄCZNIKI

- Opis przedmiotu zamówienia: fotele (załącznik nr 1)
- Opis przedmiotu zamówienia: nagłośnienie (załącznik nr 2)
- Formularz oferty (załącznik nr 3)
- Wzór umowy (załącznik nr 4)

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 799

Utworzono dnia: 23.05.2014

Dokument wprowadził:
Joanna Bartosik

Dokument opublikował:
Joanna Bartosik

Historia publikacjiHistoria publikacji:

23.05.2014, Joanna Bartosik:

Dodanie załącznika Formularz oferty (załącznik nr 3)

23.05.2014, Joanna Bartosik:

Dodanie załącznika Wzór umowy (załącznik nr 4)

23.05.2014, Joanna Bartosik:

Dodanie załącznika Zapytanie ofertowe

23.05.2014, Joanna Bartosik:

Dodanie załącznika Opis przedmiotu zamówienia fotele (załącznik nr 1)

23.05.2014, Joanna Bartosik:

Dodanie załącznika Opis przedmiotu zamówienia nagłośnienie (załącznik nr 2)

23.05.2014, Joanna Bartosik:

Dodanie załącznika Formularz oferty

23.05.2014, Joanna Bartosik:

Dodanie załącznika Wzór umowy

23.05.2014, Joanna Bartosik:

Utworzenie dokumentu Zapytanie ofertowe, dn. 23.05.2014