Sandomierz, 16.06.2014 r.

ZAPYTANIE OFRTOWE
nr 2/2014

Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej   wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

Sandomierskie Centrum Kultury w związku z realizacją projektu „Zakup nowych foteli i systemu nagłośnieniowego do Kina Starówka w Sandomierzu”, współfinansowanego ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż nowych foteli do Kina Starówka w Sandomierzu.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Sandomierskie Centrum Kultury
Adres: Rynek 20, 27-600 Sandomierz
Tel. 15 832 29 64   Fax 15 832 29 64
NIP 864-19-10-817; REGON 260281322

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż nowych foteli kinowych w ilości 49 sztuk. Dostawa obejmuje: demontaż  starych foteli oraz transport i montaż wszystkich nowych foteli do Kina Starówka w Sandomierzu, przy ul. Rynek 25/26 w Sandomierzu, a także ew. koszty dodatkowe: związane z cłem, opłatami i podatkami oraz koszty dodatkowych materiałów (śrub, wkrętów, kleju, gruntu itp.) jakie Wykonawca zmuszony jest ponieść w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

 

Prace przygotowawcze:
- demontaż istniejących foteli – 43 sztuki i ich zabezpieczenie, przygotowanie podłoża do montażu nowych na istniejącej wykładzinie.

Fotele:

 • ustawienie i montaż foteli w pięciu rzędach w ustawieniu uzgodnionym
  z Zamawiającym.
 • wymiary fotela:

- wysokość całkowita w zakresie: 96-105cm
- szerokość fotela w osi: 53-55 cm
- głębokość siedziska po złożeniu: 48-62cm
- maksymalne obciążenie min. od 150 kg

 • rozkład i sposób zamontowania foteli musi spełniać wymogi aktualnych przepisów i norm, a w szczególności § 261 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
  i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002r., poz. 690 z późniejszymi zmianami).
 • fotele powinny być dopuszczone do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i odporne na zanieczyszczenia
 • wraz z ofertą należy dostarczyć oferowany model fotela
 • wraz z fotelem należy dostarczyć karty katalogowe oferowanego modelu fotela i wzornik kolorystyki tapicerki zastosowanej w oferowanym modelu. Kolor tapicerki zostanie określony po wyborze oferenta. 
 • Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Obowiązek udowodnienia równoważności spoczywa na oferencie poprzez przedstawienie modelu proponowanego fotela  oraz wzornika tapicerek, atestów i certyfikatów.
 • stopa fotela – wykonana z trwałych i estetycznych elementów, bez wyraźnie widocznych spawów, z możliwością montażu do płaszczyzny poziomej.
 • konstrukcja nośna - wykonana z trwałych profili metalowych, bez wyraźnie widocznych spawów
 • oparcie i siedzisko – ergonomiczne, trudno-zapalne, profilowane z pianki PU wykonane w technologii wtrysku na zimno do formy. Wewnątrz pianek zatopione powinny być metalowe stelaże stanowiące element nośny konstrukcji podnoszący  wytrzymałość i odporność na odkształcenia
 • tkanina trudno-zapalna (spełniająca normy PN EN 1021:1 oraz 1021:2)
  – spełniająca wymagania intensywnego użytkowania komercyjnego, odporna
  na ścieranie.
 • podłokietniki – wykonane z integralnej pianki poliuretanowej w kolorze czarnym z uchwytem na kubek.
 • boki fotela - tapicerowane zewnętrznie w rzędzie
 • osłona oparcia – profilowana 3D zasłaniająca częściowo boki formatki oparcia w celu zabezpieczenia tylnych rantów przed deformacją, stanowiąca jednocześnie konstrukcję nośną oparcia, wykonana z trwałego tworzywa.
 • osłona siedziska – wykonana z tworzywa PP (polipropylen)
 • mechanizm składania siedziska – sprężynowy. Siedzisko powinno być mocowane
  w taki sposób aby możliwa była wymiana siedziska, bez potrzeby rozkręcania pozostałych foteli.
 • opis tapicerki: tapicerka spełniająca polskie normy PN EN 1021:1 oraz PN EN 1021:2 z atestem na ścieralność, łatwa do wymiany.
 • numeracja rzędów i foteli:  wszystkie fotele trwale numerowane; numeracja rzędów na tapicerowanym boku każdego skrajnego fotela - cyfry rzymskie; numeracja miejsc umieszczona na oparciu fotela - cyfry arabskie.
 • mocowanie fotela do podłoża winno zapewniać jego stabilność oraz łatwy, powtarzalny montaż i demontaż.
 • materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości i przeznaczenia wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu.

2. Wymagane atesty i certyfikaty:

 • atest z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania,
  wg PN-EN 12727:2004
 • atest higieniczny – wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
  - Państwowy Zakład Higieny
 • atest z badań zapalności mebli tapicerowanych wg PN-EN 1021:1 i PN-EN 1021:2.
 • atest z badań lotnych toksycznych produktów spalania materiałów dla zestawu tapicerskiego składającego się z tkaniny z podklejoną pianką  oraz z wypełnienia pianki PU,
 • atest wytrzymałościowy na odkształcanie pianki siedziska wg PN-ISO 2439-2000, min. 50.000 cykli.

3. Wykonawca zobowiązany jest:

 • udzielić co najmniej 2 lata gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia licząc od daty bezusterkowego odbioru i montażu przedmiotu zamówienia.
 • zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny w siedzibie Zamawiającego w trakcie trwania okresu gwarancyjnego.
 • dostarczyć i zamontować na własny koszt przedmiot niniejszego zamówienia do Kina Starówka w Sandomierzu, przy ul. Rynek 25/26 – w terminie do 08.08.2014 r.
 • dokonać przekazania przedmiotu umowy wraz z niezbędnymi dokumentami
  w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru
 • wykonać dokumentację powykonawczą wraz z kompletem niezbędnych  certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, kart gwarancyjnych
 • wszelkie prace i naprawy muszą odbywać się w terminach uzgodnionych
  z Zamawiającym, tak by nie kolidowały z bieżącą działalnością Kina Starówka
 • przeprowadzić prace montażowe składające się na przedmiot umowy z należytą   starannością, zgodnie z zamówieniem i umową.
 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

 

 • Oferta powinna być złożona na druku „FORMULARZ OFERTY” (załącznik nr 1) wraz z zaparafowanym formularzem umowy (załącznik nr 2).
 • Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 • Oferty muszą obejmować całość przedmiotu zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 • Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
 • Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom zawartym w treści Zapytania. Oferta musi zawierać wymagane w załączniki.
 • Oferta i dokumenty sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane (za podpis uznaje się własnoręczny podpis złożony w sposób umożliwiający identyfikację osoby). W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
 • Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 • Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę, ponumerowane i połączone ze sobą w sposób trwały.

5. Miejsce i termin składania ofert:

 • Oferty należy dostarczyć w formie papierowej (w zamkniętej kopercie
  z dopiskiem: dotyczy zapytania ofertowego nr 2/2014) drogą pocztową/kurierem lub osobiście do siedziby Zamawiającego - w Sandomierzu (kod pocztowy: 27-600), Rynek 25/26, w godz. od 8.00 - do 16.00. Termin składania ofert upływa dnia 27 czerwca 2014 r. o godz. 12.00.
 • Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. UWAGA! Liczy się data
  i godzina złożenia oferty do miejsca wyznaczonego w siedzibie Zamawiającego.


 

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia: do dnia 08.08.2014 r.

7. Kryteria i zasady oceny ofert:

 • Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie informacji zawartych
  w ofercie i dokumentach dostarczonych wraz z ofertą.
 • Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium cenowym, gdzie:

Cena (C)    100 % - Ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z formułą:1 punkt=1%, zgodnie z następującym wzorem:

                                                                           najniższa cena oferowana brutto
                                 Cena  (C)  =  ______________________________________________________  x 100
                                                                                  cena badanej oferty brutto

 

 • Maksymalnie można uzyskać 100 (sto) punktów w kryterium Cena (C).. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
  Ocena końcowa oferty to punkty uzyskane za w/w kryterium.

8. Wybór najkorzystniejszej oferty:

 • wybór najkorzystniejszej oferty tj. takiej, która uzyska największą liczbę punktów
  i jednocześnie nie będzie przekraczała kwoty przeznaczonej na realizację zadania nastąpi w terminie do 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 • o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów
  za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.esceka.pl

9. Informacje dodatkowe:

 • Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury,  e-mail:wd@esceka.pl.
Zamawiający będzie odpowiadał na pytania tylko zadane w formie pisemnej drogą
e-mailową.

10. Załączniki:

 • Formularz oferty (załącznik nr 1)
 • Wzór umowy (załącznik nr 2)
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 839

Utworzono dnia: 16.10.2014

Dokument wprowadził:
Joanna Bartosik

Dokument opublikował:
Joanna Bartosik

Historia publikacjiHistoria publikacji:

16.10.2014, Joanna Bartosik:

Edycja dokumentu "Zakup nowych foteli do Kina Starówka"

16.10.2014, Joanna Bartosik:

Dodanie załącznika Zapytanie ofertowe nr 2/2014

16.10.2014, Joanna Bartosik:

Dodanie załącznika Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 2/2014

16.10.2014, Joanna Bartosik:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

16.10.2014, Joanna Bartosik:

Edycja dokumentu "Zakup nowych foteli do Kina Starówka"

16.10.2014, Joanna Bartosik:

Utworzenie dokumentu "Zakup nowych foteli do Kina Starówka"