Sandomierz, 16.06.2014 r.

ZAPYTANIE OFRTOWE
nr 3/2014

Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro

Sandomierskie Centrum Kultury w związku z realizacją projektu „Zakup nowych foteli i systemu nagłośnieniowego do Kina Starówka w Sandomierzu”, współfinansowanego ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż nowego systemu nagłośnieniowego do Kina Starówka w Sandomierzu.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Sandomierskie Centrum Kultury
Adres: Rynek 20, 27-600 Sandomierz
Tel. 15 832 29 64   Fax. 15 832 29 64
NIP 864-19-10-817; REGON 260281322

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż nowego systemu nagłośnieniowego do Kina Starówka w Sandomierzu”Szczegółową Specyfikację wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Wykonawca zobowiązany jest:

 • udzielić co najmniej 2 lata gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia licząc od daty bezusterkowego odbioru i montażu przedmiotu zamówienia.
 • zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny w siedzibie Zamawiającego w trakcie trwania okresu gwarancyjnego.
 • dostarczyć i zamontować na własny koszt przedmiot niniejszego zamówienia do Kina Starówka w Sandomierzu, przy ul. Rynek 25/26 – w terminie do 08.08.2014 r.
 • dokonać przekazania przedmiotu umowy wraz z niezbędnymi dokumentami
  w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru
 • wykonać dokumentację powykonawczą wraz z kompletem niezbędnych  certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, kart gwarancyjnych
 • wszelkie prace i naprawy muszą odbywać się w terminach uzgodnionych
  z Zamawiającym, tak by nie kolidowały z bieżącą działalnością Kina Starówka
 • przeprowadzić prace montażowe składające się na przedmiot umowy z należytą   starannością, zgodnie z zamówieniem i umową.
 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • Oferta powinna być złożona na druku „FORMULARZ OFERTY” (załącznik nr 2) wraz z zaparafowanym formularzem umowy (załącznik nr 3).
 • Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 • Oferty muszą obejmować całość przedmiotu zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 • Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
 • Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom zawartym w treści Zapytania. Oferta musi zawierać wymagane w załączniki.
 • Oferta i dokumenty sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane (za podpis uznaje się własnoręczny podpis złożony w sposób umożliwiający identyfikację osoby). W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
 • Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 • Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę, ponumerowane i połączone ze sobą w sposób trwały.

5. Miejsce i termin składania ofert:

 • Oferty należy dostarczyć w formie papierowej (w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy zapytania ofertowego nr 3/2014) drogą pocztową/kurierem lub osobiście do siedziby Zamawiającego - w Sandomierzu (kod pocztowy: 27-600), Rynek 25/26, w godz. od 8.00 - do 16.00. Termin składania ofert upływa dnia 27 czerwca 2014 r. o godz. 12.00.
 • Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. UWAGA! Liczy się data i godzina złożenia oferty do miejsca wyznaczonego w siedzibie Zamawiającego.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia: do dnia 08.08.2014 r.

7. Kryteria i zasady oceny ofert:

 • Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie informacji zawartych
  w ofercie i dokumentach dostarczonych wraz z ofertą.
 • Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium cenowym, gdzie:

Cena (C)    100 % - Ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z formułą:1 punkt=1%, zgodnie z następującym wzorem:

                                                                            najniższa cena oferowana brutto
                                 Cena  (C)  =  ______________________________________________________  x 100
                                                                                  cena badanej oferty brutto

 

 • Maksymalnie można uzyskać 100 (sto) punktów w kryterium Cena (C).. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
  Ocena końcowa oferty to punkty uzyskane za w/w kryterium.

8. Wybór najkorzystniejszej oferty:

 • wybór najkorzystniejszej oferty tj. takiej, która uzyska największą liczbę punktów
  i jednocześnie nie będzie przekraczała kwoty przeznaczonej na realizację zadania nastąpi w terminie do 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 • o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów
  za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.esceka.pl

9. Informacje dodatkowe:

 • Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury,  e-mail:wd@esceka.pl.
Zamawiający będzie odpowiadał na pytania tylko zadane w formie pisemnej drogą e-mailową.

10. Załączniki:

 • Opis Przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1)
 • Formularz oferty (załącznik nr 2)
 • Wzór umowy (załącznik nr 3)
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1107

Utworzono dnia: 16.10.2014

Dokument wprowadził:
Joanna Bartosik

Dokument opublikował:
Joanna Bartosik

Historia publikacjiHistoria publikacji:

16.10.2014, Joanna Bartosik:

Edycja dokumentu "Zakup nowego nagłośnienia do Kina Starówka"

16.10.2014, Joanna Bartosik:

Dodanie załącznika Zapytanie ofertowe 3/2014

16.10.2014, Joanna Bartosik:

Dodanie załącznika Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 3/2014

16.10.2014, Joanna Bartosik:

Dodanie załącznika Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 3/2014

16.10.2014, Joanna Bartosik:

Dodanie załącznika Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego 3/2014

16.10.2014, Joanna Bartosik:

Utworzenie dokumentu "Zakup nowego nagłośnienia do Kina Starówka"