Sandomierskie Centrum Kultury z siedzibą w Sandomierzu przy ul. Rynek 20, NIP: 864-19-10-817 ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej i rozrywkowo-artystycznej o charakterze klubu w lokalu pod nazwą Klub Lapidarium, położonym w piwnicach Ratusza (Rynek 1) w Sandomierzu. Niniejszy lokal wyposażony jest w centralne ogrzewanie, instalację wodnokanalizacyjną  oraz elektryczną. Do konkursu ofert nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

1. Wymagania dotyczące przyszłego Najemcy:
Wpłacenie wadium w wysokości 2500 złotych brutto (słownie – dwa tysiące pięćset złotych) do kasy SCK lub na rachunek bankowy o numerze: 68 942900042001000184090002 (Bank Spółdzielczy w Sandomierzu).
W przypadku wygrania konkursu przez oferenta wadium zostanie zaliczone na poczet przyszłych opłat czynszowych, w innym wypadku podlega zwrotowi. Wadium ulega zatrzymaniu w przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Najemcy.

2. Zobowiązania Najemcy w czasie trwania umowy najmu:
Najemca ponosić będzie opłaty związane z całościowym utrzymaniem lokalu (energia elektryczna - wg wskazań licznika, woda i ścieki - wg wskazań licznika, ogrzewanie – wg obowiązujących stawek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej,  podatek od nieruchomości oraz za nieczystości stałe).
Najemca pokryje we własnym zakresie koszty dostosowania lokalu do prowadzonej działalności. Wszelkie poniesione przez Najemcę koszty na wyposażenie lokalu nie podlegają zwrotowi.
Najemca w trakcie trwania umowy najmu będzie prowadził działalność o charakterze klubu. Umowa najmu zostanie zawarta w terminie do 30 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty na okres 3 lat.

3. Ponadto, Najemca zobowiązuje się do:
1. Zapewnienia odpowiednich warunków sanitarno – higienicznych, bph i p-poż.
2. Prowadzenia działalności gastronomiczno-klubowej z kulturalną i wykwalifikowaną obsługą
3. Współpracy z Sandomierskim Centrum Kultury przy organizowaniu pokazów, koncertów, spotkań okolicznościowych i innych wydarzeń kulturalnych na podstawie stosownej umowy najmu.
4. Najemca będzie mógł podawać alkohol w ramach prowadzonej przez siebie działalności gastronomicznej w przypadku posiadania aktualnej licencji na jego sprzedaż.

4. Oferta winna zawierać następujące dane oraz załączniki:
1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę oraz siedzibę firmy, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna.
2. Datę złożenia oferty.
3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami konkursu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
4. Proponowaną cenę miesięcznego czynszu, jednak nie mniej niż 2500 złotych brutto miesięcznie.
5. Opis doświadczenia w zakresie prowadzenia podobnej działalności.
6. Koncepcje na prowadzenie klubu – planowane formy jego zagospodarowania, godziny otwarcia, menu i inne.
7. Zaświadczenie o braku zalegania w płatnościach składek ZUS i braku zaległości w płaceniu podatków z Urzędu Skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące do terminu składania ofert.
8. Wypis z ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli jest prowadzona lub z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli dotyczy.
9. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

5. Termin składania ofert:
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta konkursowa na wynajem Klubu Lapidarium” osoby zainteresowane mogą składać w terminie do dnia 25 lutego 2014 roku do godz. 12.00 w biurze Sandomierskiego Centrum Kultury – ul. Rynek 25/26 w Sandomierzu. W przypadku wysyłki pocztowej decyduje data wpływu oferty. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w ciągu 14 dni od daty upływu składania ofert. Oferent może złożyć tylko 1 ofertę.

Kryterium wyboru oferty:
1. Proponowana cena miesięcznego czynszu – 60%
2. Doświadczenie w prowadzeniu działalności podobnego rodzaju, w tym doświadczenie we współpracy z organizacjami lub instytucjami kultury – 10%
3. Koncepcja prowadzenia klubu – 30%
Istnieje możliwość indywidualnych spotkań z oferentami i oględziny Klubu Lapidarium, po uprzednim umówieniu.

Zastrzega się prawo do odstąpienia od konkursu lub jego unieważnienie bez podania przyczyny.

Pytania kierować prosimy e-mailowo na adres: wd@esceka.pl  lub telefonicznie 15 832 29 64 do Wojciecha Dumina – dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury.

4. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja konkursowa powołana przez dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1073

Utworzono dnia: 05.02.2014

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Joanna Bartosik

Historia publikacjiHistoria publikacji:

05.02.2014, Joanna Bartosik:

Dodanie załącznika Ogłoszenie konkursu

05.02.2014, Joanna Bartosik:

Dodanie załącznika Umowa

05.02.2014, Joanna Bartosik:

Dodanie załącznika Załącznik nr 1 - wzór oferty

05.02.2014, Joanna Bartosik:

Edycja dokumentu Konkurs ofert na wynajem Klubu Lapidarium

05.02.2014, Joanna Bartosik:

Utworzenie dokumentu Konkurs ofert na wynajem Klubu Lapidarium